Skip to main content
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BẮC SƠN TỔ CHỨC BẾ MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG, DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM 2024

Thị trấn Bắc Sơn khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2024

Ban chỉ hủy quân sự thị trấn Bắc Sơn tham gia lễ kết nạp dân quân mới và khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6 năm 2024

Thực tập phương án chữa cháy tại các Tổ liên gia an toàn PCCC

Thị trấn Bắc Sơn tổ chức Bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023

Bế mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6 năm 2023

Ban chỉ hủy quân sự thị trấn Bắc Sơn tham gia lễ kết nạp dân quân mới và khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6 năm 2023

Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho các nam công dân tuổi 17 trên địa bàn

Thực

CÔNG AN THỊ TRẤN BẮC SƠN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN”

Bắc Sơn ra quân huấn luyện năm 2023

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About