Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

- Đảng ủy:

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND Thị trấn

Ông Bùi Huynh Kiên

ĐT: 0949283204

Phó bí thư TT Đảng ủy thị trấn

 

Ông Trương Kỳ Hội

ĐT: 0946308118

- HĐND

PHÓ CT HĐND Thị trấn

Ông Dương Hữu Cà

ĐT: 0985540839

About